Kempen MAIWP Kasih Asnaf Back To School MAIWP | Boost Skip to main content
Terms & Conditions

Kempen MAIWP Kasih Asnaf Back To School MAIWP

TERMA-TERMA KEMPEN MAIWP KASIH ASNAF BACK TO SCHOOL 2024

PartnerMAJLIS AGAMA ISLAM KUALA LUMPUR (MAIWP)
Nama KempenMAIWP KASIH ASNAF BACK TO SCHOOL 2024
Tempoh Penebusan/KempenTempoh Penebusan: 29 Januari 2024 - 29 Apr 2024
Latar BelakangMajlis Agama Islam Kuala Lumpur (MAIWP) telah memutus untuk meneruskan proses agihan zakat kepada golongan asnaf yang memerlukan bantuan untuk membeli pakaian dan peralatan sekolah dengan pembayaran secara digital, melalui e-dompet bagi tahun 2024.  

MAIWP telah mengenalpasti kemampuan penerima-penerima dan pengagihan akan dilaksana mengikut kelulusan yang telah ditetapkan oleh MAIWP.  

Demi memudahkan proses pengagihan bantuan pakaian dan peralatan persekolahan bagi sesi 2024 kepada penerima-penerima yang telah dikenalpasti, MAIWP akan mengagihkan melalui aplikasi Boost dengan menggunakan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP.  

Para penerima hanya boleh membeli pakaian dan peralatan sekolah secara ‘Scan and Pay’ (‘Imbas dan Bayar’) di kedai-kedai dan pasaraya yang terpilih dan disenaraikan melalui aplikasi Boost dengan menggunakan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP mengikut syarat-syarat seperti di bawah.  

Selain daripada itu, penggunaan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP adalah juga tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam laman web Boost (www.myboost.com.my) (yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa) dan notis privasi yang ditetapkan di https://www.myboost.com.my/privacy/
introduction/ (yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa). 
 
Syarat-Syarat
 1. Setiap penerima yang telah diluluskan oleh MAIWP perlu mendaftar sebagai pengguna Boost ataupun sedia ada telah mempunyai akaun Boost.
 2. Setiap penerima perlu menjalani pengesahan identiti electronic Know Your Customer (eKYC) dalam aplikasi Boost.
 3. Untuk penebusan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP, penerima boleh ke ‘Do More > Community Services’ dalam aplikasi Boost dan memilih ‘Zakat Disbursement > Back to School’. Penerima akan dibawa ke halaman di mana senarai barangan yang ditetapkan berdasarkan kelayakan penerima akan dipaparkan. Pembelian boleh dibuat di kedai atau pasaraya terpilih dengan pembayaran melalui aplikasi Boost secara ‘Scan and Pay’ (‘Imbas dan Bayar’).
 4. Penerima hanya boleh menebus jumlah yang diberi dalam Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP dalam tempoh kempen yang ditetapkan oleh pihak MAIWP.
 5. Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP hanya boleh digunakan untuk perbelanjaan pakaian dan peralatan sekolah dengan pembayaran melalui aplikasi Boost sahaja di kedai-kedai dan pasaraya yang terpilih yang disenaraikan.
 6. Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP tidak boleh dipindahkan ke penerima yang lain dan tidak boleh ditunaikan ke dalam bank akaun penerima.
 7. Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP haruslah digunakan dalam tempoh penebusan yang ditetapkan oleh pihak MAIWP dari 29 Januari 2024 sehingga 29 April 2024 dan dengan perlanjutan suatu tempoh ditetapkan MAWP melalui notis empat belas (14) hari oleh MAIWP kepada ADE.
 8. Baki Dompet MAIWP yang tidak digunakan dalam tempoh penebusan akan dikembalikan kepada pihak MAIWP. Para penerima tidak boleh menuntut Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP selepas tempoh penebusan.
 9. Sekiranya perbelanjaan para penerima melebihi jumlah yang diberikan oleh pihak MAIWP, penerima haruslah menambah dengan wang sendiri (melalui ‘main wallet’) atau mengurangkan barang pembelian.
 10. Penerima boleh membuat penambahan wang ke dalam ‘main wallet’ secara pengkreditan terus melalui kad kredit, kad debit atau bank akaun dalam aplikasi Boost.
 11. Penebusan dan pembelian boleh dilakukan sekali atau berulang kali sehingga jumlah dalam Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP habis diguna pakai.
 12. Dengan menggunakan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP (yang khas untuk kempen MAIWP Kasih Asnaf Back To School 2024 sahaja):

i. Maklumat Peribadi (seperti yang didefinisikan dalam Notis Privasi di https://www.myboost.com.my/privacy/
introduction/) penerima, termasuk perkongsian segala maklumat berkenaan dengan penggunaan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP oleh penerima akan dikumpul, dirakam, dipegang, diguna, dizahir, disimpan dan dikongsi oleh pihak Boost; dan  

ii. penerima memberi keizinan terhadap pengumpulan, perakaman, pemegangan, penggunaan, penzahiran, penyimpanan dan perkongsian (iaitu “pemprosesan”) maklumat-maklumat yang dinyatakan dalam perenggan 12(i) di atas, termasuk perkongsian segala maklumat berkenaan dengan penggunaan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP oleh penerima dengan MAIWP dan pihak-pihak ketiga yang terlibat dengan penawaran, perlaksanaan dan penggunaan Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP.

Untuk mengelakkan keraguan, jika maklumat-maklumat dikongsikan dengan pihak MAIWP, maklumat-maklumat tersebut akan dianonimkan atau diagregatkan tanpa sebarang pengenalan atau kaitan kepada/ dengan akaun penerima dan pihak MAIWP tidak akan dapat mengenal pasti penerima sebagai individu.

Polisi pemulangan dan penukaran barangan bagi kaedah pembelian secara “Scan & Pay” melalui aplikasi Boost di kedai atau pasaraya terpilih
 1. Penukaran barangan memerlukan pengesahan Boost & Peniaga di lapangan sebelum penukaran dilakukan.
 2. Pembelian boleh dipulangkan dan ditukar dalam jangka masa tujuh (7) hari dari tarikh pembelian tertakluk kepada terma berikut:

a. Barangan haruslah dipulangkan dalam keadaan yang asal bersama dengan bungkusan dan label asal serta resit pembayaran.  
b. Pembeli hanya boleh menukar barangan yang sama (tetapi saiz berbeza).  
c. Pembeli tidak boleh menukar barangan yang berbeza.  
d. Jika pembeli menukar barangan dengan barangan yang lebih mahal, pembeli harus membayar perbezaan harga dengan sebarang kaedah pembayaran yang diterima oleh kedai atau pasaraya berkenaan (termasuk wang tunai) di kaunter pembayaran di kedai atau pasaraya tersebut.

e. Jika pembeli menukar barangan dengan bayaran harga lebih rendah harganya, tiada pemulangan wang tunai atau wang ke dalam aplikasi Boost.  
f. Pembeli hanya boleh menukar barangan di kedai atau pasaraya yang sama, di mana pembelian asal dibuat.  
g. Pihak kedai atau pasaraya berkenaan berhak untuk menerima atau menolak permintaan pemulangan dan penukaran berdasarkan alasan yang munasabah.  
h. Penukaran di kedai terpilih adalah tertakluk kepada stok di kedai.

 1. Permohonan untuk pemulangan dan penukaran boleh dilakukan secara terus di kaunter khidmat pelanggan di kedai atau pasaraya dimana pembelian asal dibuat.
Peranan Boost (ADE)

Demi membantu pihak MAIWP melaksanakan Kempen, ADE hendaklah:  
1. Lakukan perkara-perkara berikut:  
i) menyokong kesedaran kempen melalui notifikasi mobile, Boostmail, dan laman web.  
ii) mengkreditkan tunai ke dalam Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP.

2. Jika terdapat baki berbanding dengan jumlah yang dikreditkan dan yang masih belum digunakan selepas akhir tempoh Kempen atau akhir tempoh perjanjian antara ADEdan pihak MAIWP, jumlah baki dalam Boost MAIWP Wallet/ Dompet MAIWP akan dikembalikan kepada MAIWP.

Kepatuhan  
Akta Perlindungan Data Peribadi dan Akta Rasuah
 1. MAIWP mewakili, mengaku janji dan menjamin bahawa:  
  a. MAIWP akan mendapatkan maklumat-maklumat berikut daripada penerima-penerima dan tanggungan mereka untuk dikongsi, didedahkan dan diberi kepada ADE:  

  a) Nombor telefon mudah alih penerima dan tanggungan  
  b) Emel penerima dan tanggungan  
  c) Jantina Penerima dan tanggungan  
  d) Alamat Rumah/Surat Menyurat  
  e) Nama penerima dan tanggungan  
  f) Nombor kad pengenalan penerima dan tanggungan  
  g) Asnaf Category (Code)  
  h) Jenis Asnaf  
  i) Jumlah Zakat diterima

  b. MAIWP telah memperolehi kebenaran penerima dan tanggungannya, untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat-maklumat mereka kepada ADE untuk tujuan Kempen serta aktiviti penebusan semasa Kempen, mengikuti dan menuruti undang-undang semasa.

  c. sebarang Data Peribadi MAIWP yang MAIWP telah kongsi atau akan kongsi atau sedang dedahkan kepada ADE adalah tepat dan lengkap, dan tiada satu pun daripadanya mengelirukan atau lapuk sebagai tarikh di bawah borang ini. Selanjutnya, MAIWP hendaklah memberikan notis ADE secara bertulis secepat yang munasabah sekiranya ia menyedari bahawa sebarang data peribadi tersebut telah dikemas kini dan/atau diubah selepas pendedahan tersebut;

  d. MAIWP hendaklah atas permintaan ADE, membantu ADE untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), peraturan yang terpakai, perundangan subsidiari, garis panduan, perintah yang berkaitan dengannya dan sebarang pindaan berkanun atau enakmen semula yang dibuat ke atas PDPA dari semasa ke semasa (secara kolektif, “Perundangan Perlindungan Data”). Dalam hal ini dan tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, ini termasuk tetapi tidak terhad kepada MAIWP melaksanakan dokumen lanjut yang mungkin diperlukan oleh ADE. MAIWP jika perlu, akan membuat pengaturan untuk borang tambahan dan persetujuan untuk dilengkapkan dan ditandatangani oleh individu yang data peribadinya disediakan oleh MAIWP kepada ADE; dan

  e. untuk mana-mana Data Peribadi MAIWP yang MAIWP akan atau mungkin dedahkan atau dedahkan kepada ADE, MAIWP berjanji akan bertindak secara sah bagi pihak individu tersebut dan MAIWP mempunyai kebenaran daripada individu tersebut untuk memberikan data peribadi mereka kepada ADE dan untuk ADE mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan memproses data peribadi tersebut untuk Tujuan; dan

  f. MAIWP akan menanggung sebarang kerugian ADE terhadap semua kerugian yang disahkan, kos, perbelanjaan, ganti rugi, liabiliti, tuntutan, tindakan dan prosiding yang mungkin ditanggung oleh ADE yang timbul secara langsung daripada pelanggaran klausa ini.

  g. MAIWP menjamin dan bersetuju melancarkan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang mencukupi untuk tujuan melindungi akses kepada Data Peribadi MAIWP atau sistem atau pangkalan data yang mengandungi Data Peribadi MAIWP daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja atau pendedahan, pengubahan atau pemusnahan, setelah mengambil kira:

  i. sifat Data Peribadi MAIWP dan kemudaratan yang akan diakibatkan daripada kehilangan penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan tanpa kebenaran, pengubahan atau pemusnahan;

  ii. tempat atau lokasi di mana ia disimpan;

  iii. sebarang langkah keselamatan yang dimasukkan ke dalam peralatan yang menyimpan Data Peribadi MAIWP;

  iv. langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kebolehpercayaan, integriti dan kecekapan kakitangan mempunyai akses kepada Data Peribadi MAIWP; dan

  v. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemindahan selamat Data Peribadi MAIWP, dan bersetuju untuk memberikan butiran langkah keselamatan teknikal dan organisasi tersebut setelah menerima permintaan bertulis daripada ADE.

 2. ADE bersetuju untuk melaksanakan sebarang langkah keselamatan yang mungkin diminta secara munasabah oleh MAIWP untuk memperolehi atau membaiki langkah keselamatan teknikal dan organisasi ADE supaya adalah mencukupi untuk melindungi Data Peribadi MAIWP.
 3. ADE dan MAIWP mengakui bahawa kedua-dua pihak tidak mempunyai toleransi terhadap semua bentuk rasuah dan rasuah. MAIWP mengaku janji bahawa mereka akan melaksanakan Deklarasi Pengisytiharan Pematuhan Undang-undang Pencegahan Rasuah dan Pencegahan Rasuah untuk ADE untuk mematuhi dasar antirasuah dan antirasuah ADE, sebelum atau pada masa yang sama pelaksanaan Kempen.
 4. Kempen yang bakal diadakan oleh MAIWP ini akan diiklankan oleh pihak MAIWP di saluran MAIWP bermula 20 Januari 2024.
 5. Selain daripada membantu penerima membuat laporan berkenaan dengan kerosakan produk atau produk yang tidak diterima, ADE tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan-tuntutan berikut termasuk tuntutan berkaitan dengan “fit for purpose” produk yang dibeli daripada aplikasi Boost, kelayakan penerima yang ditentukan oleh MAIWP untuk menerima tunai daripada Dompet MAIWP, tuntutan berkaitan dengan pemulangan produk defektif atau apa-apa tuntutan daripada mana-mana pihak ketiga atau kerugian dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, punitif, tidak langsung, khas, ganti rugi sampingan atau berbangkit atau untuk kerosakan lain dan sebarang tuntutan berkaitan dalam apa jua bentuk, termasuk langsung, tidak langsung, pihak ketiga, berbangkit atau kerosakan lain akibat daripada atau berkaitan dengan Kempen.
Notis PrivasiUntuk perhatian semua, penerima serta tanggungannya, juga perlu membaca dan bersetuju untuk mematuhi terma-terma notis privasi ADE yang ditetapkan di https://www.myboost.com.my/privacy/
introduction/ (yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa).